صفحات

جنون

ديوانه کسی است که کاری را بارها و بارها تکرار ميکند وانتظار نتيجه متفاوتی دارد.