صفحات

ماست فضايی !


اين ژاپنيها حقيقتا شاهکارند ...

اسم سفينه فضايی سايوز (Soyuz) اين روزها خيلی به گوش همه ما خورده. سايوز، يا همان کشتی روياهای خانم انوشه انصاری، دفعه قبلی که در فصل بهار به فضا پرتاب شده بود، با خودش مقداری باکتری تخمير کننده به زمين آورده. گويا ژاپنيها با استفاده از دو نوع از اين باکتريها، ماست تهيه کرده اند (اين باکتريها را به عنوان مايه ماست بندی مصرف کرده اند)، و ماست مربوطه را به عنوان ماست «اوچو او تابی شيتا» (يعنی ماستی که در فضا سفر کرده)، به فروش ميرسانند. [1]

اما اين بار اول نيست که چنين محصولی در ژاپن ارائه ميشود. يک بار با استفاده از باکتريهايی که مدتی در فضا بوده اند، «ساکی» درست کرده اند، و اين محصول به سرعت به يکی از پر فروشترين نوشيدنيها در ژاپن بدل شده است. [2]

بايد ديد باکتريهای همراه خانم انصاری در سفر 10 روزه اشان، قرار است در 4-5 ماه آينده برای تهيه چه خوراکی ای در ژاپن مورد استفاده قرار گيرند!

هیچ نظری موجود نیست: