صفحات

سانتريفوژ يا سانترفيوژ؟

اين آقای ميرزايی (دبير کميسيون اعطای نشانهای دولتی)، چه اصراری داره که به همه حالی کنه که سانترفيوژ (به کسر "ت" و سکون "ر") درسته نه سانتريفوژ! ظرف چند دقيقه ای که در مراسم اعطای نشان به کاردرستهای هسته ای پشت تريبون قرار داشت، بيش از 20 بار گفت "سانترفيوژ"!

لازم به توضيح است که کلمه Centrifuge که همان دستگاه ساده جداسازی مواد مختلف بر اساس وزن حجمی آنها است، در فارسی سانتريفوژ خوانده ميشود، و حتی اگر يک نفر بخواهد با Accent غليظ آن را بخواند، سنتريفيوژ يا حداکثر سانتريفيوژ ميخواندش، نه سانترفيوژ (به کسر "ت" و سکون "ر").

۱ نظر:

محمد گفت...

من فكر مي كنم سانتريفيوژ در زبان فرانسه هستش و سانترفيوژ(كسره ت و سكون ر) در انگليسي