صفحات

سيستم خودکار تشخيص هويت به کمک امواج راديويی

چندی قبل در خبرها آمده بود که گذرنامه های آمريکايی به چيپ های اطلاعات شخصی مجهز ميشوند [+ +]. اين چيپ های اطلاعات شخصی چه هستند و چگونه عمل ميکنند؟

اين قطعات الکترونيکی کوچک که وسيله شناسايی به کمک امواج راديويی (Radio Frequency Identification) يا RFID ناميده ميشوند، به هيچ عنوان (آنگونه که خبرنگار ايسنا مدعی شده) به قصد تشخيص فرکانس راديويی صدای افراد [!] مورد استفاده قرار نميگيرد (احتمالا دوست عزيزی که زحمت ترجمه متن خبر را بر عهده داشته فکر کرده که چون در RFID دو کلمه Radio و Frequency آمده است پس بايد ربطی به صدا و راديو داشته باشد، و توضيحات تکميلی فوق را به خبر اضافه کرده است).

يک سيستم RFID ساده به نوعی جايگزين خوبی برای سيستمهای بارکد معمول در فروشگاههای بزرگ ميتواند باشد. در حقيقت به جای برچسب بارکدی که در فروشگاههای بزرگ بر روی اجناس چسبانده ميشود، در سيستم RFID، يک برچسب RFID که RFID Tag يا Transponder ناميده ميشود، بر روی اجناس ميچسبانند، و کليه اطلاعات مرتبط با محصول را در داخل حافظه ای که در اين برچسب تعبيه شده مينويسند (بديهی است که برای اين کار ابزارهای ويژه ای وجود دارد). سپس در هنگام لزوم، به کمک ابزارهای ديگری که برچسب خوان (RFID Reader) هستند (جايگزين دستگاههای بارکدخوان)، اين اطلاعات خوانده ميشود و از آن استفاده ميشود.

يک برچسب RFID

اما فرکانس راديويی کجای اين سيستم استفاده ميشود؟
هرکجا که نياز به خواندن اطلاعات از داخل اين برچسبهای اطلاعاتی وجود داشته باشد، دستگاههای برچسب خوان ميتوانند از راه دور و به کمک ارسال و دريافت امواجی با فرکانس راديويی، اطلاعات اين برچسبها را بخوانند. اين يکی از مهمترين امتيازات اين سيستم، نسبت به شيوه های قبلی است. چرا که به کمک اين سيستم، ديگر نياز به تماس مستقيم، دستگاه برچسب خوان با برچسبها وجود ندارد. حتی ميتوان حالتی را تصور کرد که در يک فروشگاه بزرگ، فردی که در صف صندوق ايستاده و مقدار زيادی خريد کرده است، بدون نياز به خارج کردن تک تک اجناس از سبد خريد خود، تنها آنها را از نزديکی دستگاه برچسب خوان عبور دهد، و ظرف زمان بسيار کوتاهی صورت حساب خود را دريافت کند. در واقع دستگاه با استفاده از امواج راديويی ميتواند برچسب همه کالاهای خريد شده را به صورت يکجا بخواند، و نيازی به لمس تک تک آنها ندارد.

برچسبهای RFID ابزارهای الکترونيکی هستند، و لذا مانند ساير ابزارهای الکترونيکی نياز به توان الکتريکی دارند. يعنی يا بايد باطری داشته باشند، و يا به طريق ديگری توان الکتريکی مورد نياز خود را تامين نمايند. برچسبهای RFID که معمولا بدون نياز به باطری مورد استفاده قرار ميگيرند، توان الکتريکی مورد نياز خود را از جريان الکتريکی اندکی که در دو سر آنتن راديويی اشان برقرار ميشود تامين مينمايند.

برچسبهای RFID چيز جديدی نيستند، و سالهاست در گوشه و کنار دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند. حتی در داخل ايران نيز در برخی فروشگاهها اين برچسبها استفاده ميشوند. اما اين برچسبها در مقايسه با سيستم بارکد کمی گرانتر هستند، و طبيعتا استفاده از آنها صرفا به عنوان برچسبهای فروشگاهی مقرون به صرفه نيست. اما در سالهای اخير انواعی از اين برچسبها ساخته شده که Chip الکترونيکی درون آنها استفاده ميشود، و برچسبهای RFID هوشمند هستند. اين نوع برچسبها انقلابی در استفاده گسترده از اين سيستم شناسايی ايجاد نموده است. به طوری که موج استفاده گسترده از آن راه افتاده، و احتمالا در مدت کوتاهی نمونه های مختلفی از اين برچسبها را در جاهای مختلف شاهد خواهيم بود.

در حال حاضر استفاده از اين برچسبها در گذرنامه های انگليسی و آمريکايی، آغاز شده است و در Gateهای فرودگاهی اين دو کشور دستگاههای برچسب خوان کنترل گذرنامه وجود دارد و استفاده ميشود. اين سيستم، همچنين در برخی سيستمهای حمل ونقل شهری (مثل مترو، اتوبوس و ...) و همچنين برخی نظامهای انبارگردانی فروشگاههای بزرگ (مثل فروشگاههای زنجيره ای Wallmart) مورد استفاده قرار گرفته است.

تصويری از يک برچسب RFID که در زير پوست دست کاشته شده است

متوليان اين فناوری به دنبال معرفی بيشتر اين سيستم، و استفاده گسترده تر از آن در گوشه و کنار زندگی روزمره هستند. به عنوان مثال دارندگان حيوانات خانگی ميتوانند با يک جراحی مختصر، برچسب RFID را در زير پوست حيوان خود جاسازی نمايند، و کليه اطلاعات شناسايی حيوان را در داخل آن ذخيره نمايند. اين کار حتی برای انسانها نيز قابل استفاده است، و مواردی از استفاده از اين سيستم شناسايی برای انسانها نيز مشاهده شده است. مثلا يک Night Club در شهر بارسلون اسپانيا، از Chipهای RFID کاشته شده در زير پوست، برای شناسايی مشتريان خاص خود استفاده مينمايد [+].

احتمالا در سالهای آينده شاهد استفاده گسترده از اين برچسبها در زندگی روزمره خواهيم بود.

عکسها و برخی اطلاعات از ويکی پديا