صفحات

ژاپنيها صندلی چرخدار کنترل شونده توسط ذهن ساختند

يک گروه تحقيقاتی در يکی از دانشگاههای ژاپن نمونه آزمايشی صندلی چرخدار کنترل شونده توسط ذهن را ساخته اند. عملکرد اين صندلی چرخدار بدين صورت است که کاربر بر روی آن مينشيند و کلاهی (به شکل يک عرقچين) روی سر خود ميگذارد. درون اين کلاه تعدادی Sensor کار گذاشته شده که سيگنالهای ارسالی از سوی ذهن مغز را دريافت ميکنند، و صندلی چرخدار بر اساس آنها عمل مينمايد. يعنی فرد راکب کافی است که از ذهن بگذراند که ميخواهد به سمت راست يا چپ بپيچد، وسيستم کنترل کننده صندلی، آن را به سمت مورد نظر هدايت مينمايد. [منبع]

سازندگان اين صندلی چرخدار ادعا کرده اند که اين صندلی با دقتی در حدود 80 درصد، فرامين ارسالی از سوی ذهن راکب را تشخيص ميدهد. با اين وجود به نظر ميرسد که هنوز راه طولانی تا عملياتی شدن اين سيستم، و استفاده گسترده از آن وجود دارد. در سالهای اخير پروژه های مشابه بسياری، برای ساخت ابزارهای قابل کنترل توسط ذهن انسان در دانشگاهها و مراکز تحقيقاتی (عمدتا ژاپنی)، شروع شده اند. کنترل ابزارهايی مثل تلويزيون، صندلی چرخدار و برخی ابزارهای ديگر از جمله اين موارد است.

پيش از اين گروههايی در سوئيس و اسپانيا تلاشهايی برای ساخت چنين صندلی چرخ داری انجام داده بودند، اما تا کنون خبری از ساخته شدن آن به گوش نرسيده بود. [+]

هیچ نظری موجود نیست: