صفحات

سرآغاز

در غروبی ارغوانی رنگ،
... آمدم تا هفت سال از سرگذشتم را، بشنوم شاید،
... از نگاه ساکت یک پنجره یک شیشه یک دیوار
در حرم در کوچه در بازار

هیچ نظری موجود نیست: